WebWinkel is gesloten!

Vanwege de overdracht van de website aan onze opvolger, zijn we momenteel niet in staat je web bestelling in behandeling te nemen, De (fysieke) winkel in Moerdijk is vanaf 29 oktober ook definitief gesloten.

 

Voor al je Hongaarse delicatessen en wijnen kun je vanaf nu terecht bij Quick-E, Valkenboslaan 302 in Den Haag. Binnen korte termijn is dan ook deze webshop weer online.

 

Met vineuze groet,

Attila & Marion

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LUH Lekkers Uit Hongarije zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing;
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door LUH Lekkers Uit Hongarije schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LUH Lekkers Uit Hongarije worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LUH Lekkers Uit Hongarije ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van LUH Lekkers Uit Hongarije zijn vrijblijvend en LUH Lekkers Uit Hongarije behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LUH Lekkers Uit Hongarije. LUH Lekkers Uit Hongarije is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LUH Lekkers Uit Hongarije dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Betaling kan plaatsvinden via overschrijving via de bank, IDeal of contant bij afhalen door de klant.
3.3
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of indien u ons een schriftelijke machtiging tot incasso heeft gegeven. Indien LUH Lekkers Uit Hongarije na 6 weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.
3.4
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LUH Lekkers Uit Hongarije gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1
De door LUH Lekkers Uit Hongarije opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3
Voor bestellingen boven € 150,00 worden binnen Nederland geen bezorgkosten berekend. Voor overige bestellingen worden de verzendkosten van onze partners DPD dan wel PostNL gehanteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LUH Lekkers Uit Hongarije verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LUH Lekkers Uit Hongarije daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2
Indien de geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoen, heeft U de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door een ander product, dan wel de product waarde door LUH Lekkers Uit Hongarije te laten restitueren.
6.1
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan LUH Lekkers Uit Hongarije te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.3
Etenswaren kunnen vanwege hun beperkte houdbaarheid niet worden geretourneerd.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LUH Lekkers Uit Hongarije, dan wel tussen LUH Lekkers Uit Hongarije en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LUH Lekkers Uit Hongarije, is LUH Lekkers Uit Hongarije niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LUH Lekkers Uit Hongarije.

Artikel 8. Overmacht

8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LUH Lekkers Uit Hongarije ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LUH Lekkers Uit Hongarije gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LUH Lekkers Uit Hongarije kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1
Indien u aan LUH Lekkers Uit Hongarije schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is LUH Lekkers Uit Hongarije gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LUH Lekkers Uit Hongarije schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2
Wanneer door LUH Lekkers Uit Hongarije gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LUH Lekkers Uit Hongarije deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LUH Lekkers Uit Hongarije in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LUH Lekkers Uit Hongarije vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4
LUH Lekkers Uit Hongarije is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.1
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.